Klauzula informacyjnaAdministratorem danych osobowych jest Thegra Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-848) przy ul. Żelaznej 59 („Thegra Poland”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019041 NIP: 5272259074, REGON: 016154328, e-mail thegra@thegra.com.pl, tel.+48 22 4559400. Jakie dane osobowe Pani/Pana przetwarzamy?Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji celu, w którym dane osobowe są przez nas zbierane, m.in.:- imię i nazwisko;- adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej;- numer telefonu;- adres poczty elektronicznej;- numer NIP;- numer REGON;- numer rachunku bankowego;- numer KRS.Jeżeli odwiedza Pani/Pan naszą stronę internetową www.thegra.com.pl możemy automatycznie gromadzić informacje zawarte w plikach cookies (więcej na ten temat w polityce cookies na naszej stronie internetowej). Jaka jest podstawa przetwarzania przez nas Pani/Pana danych?- zawarcie i realizacja umowy (art 6 ust 1 lit b) RODO);- uzasadniony interes Thegra Poland (np. w celu obrony przed roszczeniami prawnymi lub dochodzenia uzasadnionych roszczeń prawnych) (art 6 ust 1 lit f) RODO);- przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Thegra Poland (np. udostępnienie danych na żądanie uprawnionych organów) (Art. 6 ust 1 lit. c) RODO); W jakim celu przetwarzamy Pan/Pana dane osobowe?- zawarcia i realizacji umowy;- kontaktów w sprawie realizacji umowy, w tym złożenia i rozpatrzenia reklamacji;- rachunkowości i sprawozdawczości;- analizy i podejmowania decyzji zarządczych;- statystycznych;- obrony przed roszczeniami lub dochodzenie uzasadnionych roszczeń prawnych. Jak długo zatrzymujemy Pani/Pana dane osobowe?Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a po jego zakończeniu do upływu terminów przedawnienia roszczeń a po jego upływie, jeżeli obowiązujące przepisy prawa zobowiązują do dalszego przechowywania danych osobowych - przez czas wskazany w tych przepisach prawa. Gdzie gromadzimy przetwarzane dane?Dane osobowe są przechowywane min. na serwerach zlokalizowanych w Polsce. Odbiorcy danychMożemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe innemu odbiorcy, np. holenderskiej grupie kapitałowej Theeuwes Holding, której Thegra Poland jest częścią, pracownikom naszej spółki, podmiotom wspierającym Thegra Poland w jej procesach biznesowych, jak np. doradcom, audytorom, podmiotom świadczącym na naszą rzecz różnego rodzaju usługi np. usługi IT, który w naszym imieniu będzie przetwarzał Pani/Pana dane, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowychW uzasadnionych i koniecznych z uwagi na okoliczności przypadkach administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza EOG (np. USA, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) oraz organizacjom międzynarodowym, a także innym podmiotom, mającym siedzibę poza EOG, lub organizacjom międzynarodowym, do których transfer jest konieczny w celu wykonania umowy. Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie zawartych z odbiorcą danych standardowych klauzul umownych, których treść została ustalona przez Komisję Europejską oraz zapewnia najwyższe stosowane na rynku standardy ochrony danych osobowych. Jakie prawa Pani/Panu przysługująPrzysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, pod pewnymi warunkami – żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, pod pewnymi warunkami - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo żądania przeniesienia danych. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych:Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowychul. Stawki 200-193 Warszawatel. 22 531 03 00fax. 22 531 03 01kancelaria@uodo.gov.pl